Hrvatsko sjeme

menu

Uporaba sjemena s poljoprivrednog gospodarstva

Uporaba sjemena s poljoprivrednog gospodarstva

Poštovani,

budući da smo se u praksi susreli s brojnim nepravilnostima vezanim za korištenje kategorije sjemena s poljoprivrednog gospodarstva smatramo nužnim naglasiti nekoliko važnih činjenica. Kao osnovne činjenice ističemo sljedeće:

 • Ovakvo sjeme upotrebljava se isključivo za vlastite potrebe te ni u kom slučaju ne smije biti predmet prodaje.
 • Upotreba ovakvog sjemena povlači obvezu poštivanja niza pravila koja su propisana posebnim propisima.

Želja nam je navesti i upozoriti na osnovne propise te upute kako pristupiti uporabi sjemena s vlastitog gospodarstva.

Imamo dvije skupine propisa, one koji reguliraju legalnost, sigurnost i postupke pri uporabi ovakvog sjemena te one koji reguliraju poštivanje oplemenjivačkih prava stvaratelja sorata.

Propisi koji osiguravaju legalnost i sigurnost uporabe ovakvog biljnog reprodukcijskog materijala.

 • Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
  Temeljni akt koji propisuje prava i obveze kod uporabe sjemena s vlastitog gospodarstva (NN 110/2021).
 • Pravilnik o doradi sjemena s poljoprivrednog gospodarstva
  Ovim Pravilnikom detaljnije su definirane obvezne procedure, pravila i postupci obvezni za korisnikae sjemena s vlastitog gospodarstva (NN 41/2023).
 • Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanja smrdljive snijeti - Tilletia spp.
  Ova naredba propisuje obvezne mjere (preventivne) za suzbijanje smrdljive snijeti (NN 80/2013).

Propisi koji osiguravaju poštivanje oplemenjivačkih prava za zaštićene sorte

 • Uredba Vijeća (EZ) o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice br. 2100/94 od 27. srpnja 1994.
  Uredba na razini Unije koja definira zaštitu oplemenjivačkih prava, daje popis vrsta kod kojih je dozvoljena uporaba sjemena s poljoprivrednog gospodarstva, navodi prava i obveze za korištenje sjemena zaštićenih kultivara
  (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994R2100).
 • •Pravilnik o uvjetima za korištenje požetog materijala zaštićene sorte na vlastitom poljoprivrednom imanju i kriterijima za utvrđivanje malih poljoprivrednih proizvođača (https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_145_2944.html).
  Ovaj nacionalni propis također definira prava i obveze koje proistječu iz uporabe sjemena s poljoprivrednog gospodarstva za zaštićene sorte.

U Republici Hrvatskoj, gdje imamo razvijeno domaće oplemenjivanje bilja i stvaranje sorata, gdje djeluju gotovo sve važnije strane sjemenske kuće sa svojim tvrtkama i gdje imamo razvijenu proizvodnju certificiranog sjemena (posebice samooplodnih vrsta – strnih žitarica i soje), a u proizvodnji dominiraju upravo sorte sa zaštićenim oplemenjivačkkim pravom - do današnjeg dana niti jedan nositelj oplemenjivačkog prava nije obračunao niti primio niti jedan cent na ime licence za uporabu sjemena s vlastitog gospdarstva zaštićenih sorata.
Takvo stanje je neodrživo i doista vodi ka gašenju oplemenjivačkih programa, dokida stvaranje novih sorata ratarskog bilja i gasi proizvodnju izvornog certificiranog sjemena.

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače, dorađivače sjemena, sve zainteresirane strane da dobro prouče propise koji definiraju uporabu sjemena s poljoprivrednog gospodarstva.

Iz svega navedenog želimo izvući nekoliko poruka i preporuka.

 • Uporaba sjemena s poljoprivrednog gospodarstva je legalna samo ukoliko se poštuju svi navedeni propisi.
 • Oplemenjivačko pravo analogno je bilo kojemu autorskom pravu. Ono je temeljno pravo stvaratelja (oplemenjivača) sorte i naknada koju nositelj toga prava ostvaruje uporabom sjemena zaštićenih sorata predstavlja osnovu opstanka oplemenjivanja bilja i jedini je zalog napretku u stvaranju novih, boljih sorata.
 • Za uporabu sjemena s poljoprivrednog gospodarstva zaštićene sorte svakom korisniku potrebna je suglasnost koju mora dobiti od vlasnika sorte ili nositelja oplemenjivačkog prava.
 • Odnos nositelja oplemenjivačkih prava i poljoprivrednih proizvođača uvijek je partnerski odnos koji u konačnici mora polučiti obostranu korist. Svakodnevna praksa suradnje oplemenjivača i poljoprivrednih proizvođača koji koriste ovakvo sjeme u uređenim europskim sustavima potvrđuje ovu činjenicu.
 • Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače i dorađivače sjemena s poljoprivrednog gospodarstva na suradnju i dijeljenje informacija, a kako bi osigurali zdrav, siguran, autentičan biljni reprodukcijski materijal te usvojili poslovnu kulturu poštivanja oplemenjivačkih prava

Za sva pitanja vezana za problematiku sjemenarstva, proizvodnje i certificiranja sjemena, uporabe sjemena s vlastitog gospodarstva, poštivanju oplemenjivačkih prava, stojimo na raspolaganju.

Srdačan pozdrav u ime svih članica Udruge

Agromais d.o.o., Axereal Croatia d.o.o., Bayer d.o.o., Belje plus d.o.o. Bc Institut, d.d., Cereraagro, Corteva Agriscience Croatia d.o.o., Fermopromet d.o.o., HAPIH -Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Mauthner d.o.o., Meretine d.o.o., Novi Agrar d.o.o., Kutjevo d.d., PIK Vinkovci plus d.o.o., Podravka d.d., Poljodar tim d.o.o., Poljoprivredni Institut Osijek, RWA Hrvatska d.o.o., Syngenta d.o.o., Žito d.o.o.

Kristijan Puškarić, predsjednik

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward